Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Çocuk Oyunları Tiyatro Festivali Perdelerini Açıyor
Başkan Albayrak Çerkezköy'deki Yatırımları İnceledi
Evrenin Müziği Resim Sergisinin açılışı yapıldı

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TÜRKİYE-AB KATILIM SÜRECİNDE SON DURUM-3

23.11.2015 / 10:53
AB Türkiye raporu,insan
hakları,ifade özgürlüğü ve daha
birçok konuda radikal öneriler
sunuyor.Bunlar;
· Veri koruma yasasının eksikliği
AB kurumları ve üye ülkelerle
bu alanda daha fazla işbirliği
yapılmasına engel oluşturmaktadır.
· Anayasa insan haklarının ve
temel özgürlüklerin korunmasını
öngörmektedir. Bu yönde geçtiğimiz
yıllarda uygulamada önemli
oranda iyileşme kaydedilmiştir.
Ancak eksiklikler geçerliliğini
korumaktadır.
· Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi içtihadında öngörülen
haklar uygulamada tam olarak
güvence altına alınmamaktadır.
· Ayrımcılıkla mücadele alanında
Avrupa standartlarıyla uyumlu ve
kapsamlı bir yasal çerçevenin acil
olarak oluşturulması gerekmektedir.
· Kadın, çocuk ve lezbiyen, gay,
biseksüel, transgender ve interseks
(LGBTI) bireylerin hakları etkin
olarak güvence altına alınmalıdır.
Roman topluluklar gibi savunmasız
gruplara yönelik sosyal içermeye
gereken ilgi gösterilmelidir.
· İfade özgürlüğü ve toplanma
özgürlüğü alanında önemli oranda
gerileme yaşanmıştır.
· İç güvenlik paketi kolluk
kuvvetlerine yeterli düzeyde
denetime tabi olmadan geniş güçler
vermekte ve bu sebeple Mart 2014
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
İhlallerinin Önlenmesine Yönelik
Eylem Planı ile çelişmektedir.
· İfade özgürlüğü alanında bir
süre sağlanan ilerlemelerden
sonra, son iki yılda önemli gerileme
yaşanmıştır. Ancak bazı hazırlıklar
gerçekleştirilmiştir.
· Bazı hassas ve tartışmalı
konuları özgür bir ortamda
tartışmak mümkün olmakla
birlikte, gazeteciler, yazarlar ve
sosyal medya kullanıcılarına karşı
yürütülen davalar ciddi endişelere
yol açmaktadır.
· Avrupa standartlarından önemli
oranda sapmalara neden olan
İnternete ilişkin yasal düzenleme
Hükümet’in mahkeme kararı
olmadan ve haksız derecede geniş
kapsamlı gerekçelerle online içeriğe
erişim yasağı uygulamasına yönelik
yetkilerini artırmıştır.
· Türkiye Kıbrıs’ta Mayıs ayında
başlayan görüşmeleri ve Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs
Özel Temsilcisi’nin çalışmalarını
desteklemektedir.
· Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüm
sağlanması için Türkiye’nin sürece
somut desteği elzemdir.
· Türkiye, 21 Eylül 2005 tarihli
bildirge ve Aralık 2006 ve Aralık
2010 Konsey kararları uyarınca
(sekiz başlığın müzakerelere
açılmaması kararlar dâhilindedir)
Ek Protokol’den doğan
yükümlülüklerini yerine getirme
konusunda hiçbir ilerleme
kaydetmemiş ve doğrudan ulaşım
hatlarındaki kısıtlamalar dâhil olmak
üzere malların serbest dolaşımı
önündeki engelleri kaldırmamıştır.
· Türkiye, G.Kıbrıs ile ikili
ilişkilerini normalleştirme yönünde
bir ilerleme kaydetmemiştir.
· Türkiye’nin Birleşmiş Milletler
Anlaşması ile uyum içerisinde
kayıtsız şartsız iyi komşuluk ilişkileri
ve gerektiğinde Uluslararası Adalet
Divanı’na başvurulması da dâhil
sorunların barışçıl çözümüne
bağlılık göstermesi gerekmektedir.
AB bu kapsamda AB üye ülkelerine
yönelik olumsuz sonuçlar
doğurabilecek her türlü tehdit ve
eylemden kaçınılmasını teşvik
etmektedir.
· Türk ekonomisi gelişmiştir
ve işleyen bir piyasa ekonomisi
durumundadır.
· 2014 yılında büyüme orta
derecede gerçekleşmiştir.
· İç ve dış ekonomik
dengesizlikler etkisini hissettirmeye
devam etmiştir.
· Ekonomik dengesizliklerin
azaltılması için parasal ve mali
politikalar alanında düzenleme
yapılmalı, kapsamlı yapısal reform
süreci hızlandırılmalıdır.
· Yüksek cari açık Türk
ekonomisini dış etkilere karşı zayıf
kılmaya devam etmiştir.
· Enflasyon göreceli olarak
yüksek seyretmeye devam etmiştir.
Enflasyon resmi hedefleri aşmasına
rağmen, Merkez Bankası faiz
oranlarını düşürmüştür.
· Kamu borçları sürdürülebilir
bir çizgide devam etmiştir. Ancak
kamu bütçesi önemli oranda negatif
izlemeye devam etmektedir.
· İşsizlik oranları yıllık %9,9’luk
ortalama ile hafif bir yükseliş
göstermiştir.
· Yapısal reformlar sonucu
okullaşma oranının artması ve enerji
sektörünün serbestleştirilmesi gibi
bazı ilerlemeler kaydedilmiştir.
· Mallar, hizmetler ve işgücü
piyasalarının etkin işleyişi için
bu tür yapısal reformlar devam
ettirilmelidir.
· Türkiye’nin AB Pazarından
aktörler ve rekabet baskısıyla başa
çıkabilme kapasitesi yönünde
hazırlıkları iyi düzeydedir.
· Eğitimin kalitesi ve eğitime
erişimde cinsiyet eşitliği konularına
özel olarak odaklanılmalıdır.
· Devlet yardımlarında saydamlık
sağlanması ve kamu alımlarında
kısıtlama ve imtiyazların kaldırılması
için çaba gösterilmelidir.
· AB üyeliğinin gerekliliklerini
yerine getirme yeterliliğine ilişkin
olarak, yavaş olmasına rağmen
Türkiye AB müktesebatıyla uyum
çalışmalarını sürdürmüş ve pek
çok alanda iyi düzeyde ilerleme
sağlamıştır.
· Şirketler hukuku, mali hizmetler,
Trans-Avrupa Ağları, bilim ve
araştırma alanlarında müktesebat
uyumu ileri düzeydedir.
· Ek olarak malların serbest
dolaşımı, fikri mülkiyet hukuku,
işletme ve sanayi politikası, gümrük
birliği ve dış ilişkiler alanlarında iyi
düzeyde ilerleme kaydedilmiştir.
· Türkiye göç ve sığınma alanında
olağanüstü zorlukları ele alma
yönünde ileri düzeyde seferber
olmuştur.
· Mali kontrol alanında iyi bir
ilerleme sağlanmıştır. Ancak kamu
iç mali denetiminin tüm seviyelerde
uygulanması için daha fazla çaba
harcanmalıdır.
· Kamu alımları alanında
hazırlıklar orta düzeydedir ve
müktesebat uyumunda önemli
eksiklikler vardır.
· İstatistikler alanında da
hazırlıklar orta düzeydedir.
· Tüm alanlarda mevcut yasal
düzenlemelerin uygulanmasına
özellikle önem verilmelidir.
· Birçok alanda AB
müktesebatıyla tam uyum için
önemli ilerleme sağlanması
gerekmektedir.
· Suriye ve Irak’ta yaşanan
gelişmeler sonucunda Türkiye’de
sığınmacıların ve yerlerinden
edilmiş kişilerin sayısı artmaya
devam etmiştir.
· Türkiye şu an en yüksek sayıda
sığınmacıya ev sahipliği yapan
ülkedir.
· Türkiye’de bulunan
sığınmacıların 2 milyonu Suriyelidir.
Sığınmacı ve yerlerinden edilmiş
kişiler akını
Türkiye için önemli bir yük
yaratmaktadır. Sığınmacıların
ihtiyaçlarına yönelik şimdiye kadar
6,7 milyar euro harcanmıştır.
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR